Användaravtal och villkor

Användaravtal och villkor

Genom att använda DProv.se samtycker du till följande villkor och regler.


Dessa villkor uppdaterades 2019-07-16 18:18.


Det åligger dig som användare att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa villkor, se ovan datum för senaste uppdatering.


Privat Bruk

DProv.se tjänst är avsedd för användarens privata bruk. Användaren åtar sig att inte använda tjänsten för kommersiellt bruk. Material som tillhandahålls användaren från DProv.se får ej kopieras, skrivas ut, skickas vidare, tryckas, visas, publiceras, säljas eller på något annat sätt distribueras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från DProv.se.

Ångerrätt

Du accepterar att Ångerfristen är tillgänglig i fjorton (14) dagar från den dag du genomförde köpet, men att ångerrätten går förlorad så snart du påbörjar användningen av tjänsten under denna period.

Force majeure

Skulle DProv.se på grund av yttre omständigheter rimligtvis bortom dess kontroll, vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot dig inom utsatt tid, eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, skall detta ej anses vara ett brott mot dessa villkor. Oavsett orsaken därtill kommer DProv.se alltid att i möjligaste mån att kompensera för yttre omständigheter för att kunna utföra sina åtaganden, och i de fall där detta ej är möjligt kompensera dig som konsument.

Friskrivning

DProv.se levereras "i befintligt skick" och du använder material och tjänster på egen risk och du står själv för hela risken gällande DProv.se:s kvalitet och funktion. Om material eller tjänster visar sig vara defekta är DProv.se inte skyldig att ersätta eventuella förluster. DProv.se frånsäger sig alla garantier av alla slag, uttryckta, underförstådda eller lagstadgade. DProv.se lämnar inte några garantier för att webbplatsen uppfyller dina förväntningar eller att webbplatsen inte kommer att avbrytas, vara uppdaterade, säkra eller felfria, eller att defekter på webbplatsen kommer att rättas till. DProv.se lämnar heller inga garantier för de resultat som uppnås till följd av att platformen använts, eller för att eventuell information som hämtats via webbplatsen är korrekt eller tillförlitlig. Inga meddelanden och ingen information, muntlig eller skriftlig, som du fått via webbplatsen, skall utgöra någon garanti. DProv.se friskriver sig härmed i den mån det är möjligt enligt gällande lagstiftning, från alla krav på kompensation.

Ändringar av dessa villkor

DProv.se kan då och då komma att ändra dessa villkor. DProv.se anslår sådana ändringar på den aktuella webbplatsen. Om du inte accepterar sådana ändringar har du möjlighet att säga upp avtalet och omedelbart sluta använda webbplatsen. Fortsatt användning av webbplatsen efter att ändringar har meddelats innebär att du accepterat sådana införda ändringar och att du således accepterar att omfattas av de nya villkoren för webbplatsen. Vissa delar av dessa villkor kan ersättas av uttryckligen anslagna juridiska meddelanden eller villkor som finns på specifika sidor på webbplatsen, och under sådana omständigheter ska dessa anslagna meddelanden anses vara införlivade i dessa villkor och ersätta den del eller de delar av dessa villkor som avses.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar till tredje parts webbplatser som anges på DProv.se tillhandahålls uteslutande som en bekvämlighet för dig. Om du använder dessa länkar lämnar du DProv.se. DProv.se är inte ålagda att granska sådana tredje parts webbplatser, kontrollerar inte sådana tredje parts webbplatser och ansvarar inte för sådana tredje parts webbplatser (eller de produkter, tjänster eller det innehåll som görs tillgängligt eller tillgängliga via desamma). DProv.se rekommenderar eller förespråkar därmed inte sådana tredje parts webbplatser, information, programvara, produkter, tjänster eller material som finns där, eller eventuella resultat som kan uppstå i samband med användning av dessa. Om du bestämmer dig för att gå till någon av dessa tredje parts webbplatser via länkarna från DProv.se-platformen, gör du detta helt på egen risk.

Cookies

DProv.se använder sig utav cookies som lagras på din dator, för att du som medlem ska kunna använda alla hemsidans funktioner. Om ni inte vill att cookies lagras på er dator kan ni stänga av det i er webbläsare. Men stänger ni av detta så kan det dock innebära att vissa funktioner på DProv.se slutar att fungera.

Konton

I de fall användaren skapar ett Konto med tillhörande inloggningsuppgifter ska användaren välja ett unikt, konfidentiellt och personligt lösenord som tillsammans med användarnamnet ger tillgång till kontot. Rätten till kontot får aldrig överlåtas. Det är användarens ansvar att hantera lösenord, användaruppgifter och annan viktig information från DProv.se så säkert att dessa inte kan hamna i orätta händer eller kan komma att missbrukas på annat sätt. Det är användarens ansvar att inte lämna datorn utan uppsikt under den tid då användaren är inloggad på kontot samt i övrigt iaktta särskild försiktighet rörande hanteringen av lösenordet. Det är användarens ansvar att omedelbart byta lösenord på kontot om det finns misstanke om att någon annan fått kännedom om det. DProv.se har rätt, men ingen skyldighet, att spärra Konton och därmed användarens tillgång till detsamma om DProv.se misstänkter att obehörig har fått, eller kan komma att få, tillgång till användarens lösenord till kontot. DProv.se har rätt, men ingen skyldighet, att spärra Konton och därmed användarens tillgång till detsamma om DProv.se misstänker att användaren åsidosätter Allmänna Villkoren eller andra instruktioner utfärdade av DProv.se.

Immateriella Rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter så som exempelvis varumärkesrättsligt skydd och upphovsrättsligt skydd m.m. för tjänsterna, eventuellt innehåll däri och webbplatsen tillkommer DProv.se och skyddas av tillämplig lagstiftning. Detta gäller även resultat av arbete som DProv.se eventuellt kan komma att utföra åt användaren.

Ansvar

Användaren är medveten om och accepterar att tjänsternas kvalitet t.ex. är beroende, och påverkas, av nätets kvalitet, internetleverantörer och tredje mans server- och dataprestanda. Användaren förstår att DProv.se inte kan utesluta att störningar, avbrott, förseningar, planerade driftsstopp för underhåll, haverier avseende online-tjänsterna eller andra problem som kan förekomma och/eller uppstå i driften och därmed i tjänsterna. DProv.se garanterar inte, och tar inte något ansvar för, att någon viss upp-tid ska föreligga för tjänsterna. Användaren har aldrig rätt till någon kompensation till följd av fel eller brister i tjänsterna och inte heller på någon annan grund med anledning av användning av tjänsterna. I samband med förmedling av Tjänsterna ansvarar inte DProv.se för eventuella intrång i annans immaterialrätt. DProv.se ska inte vara ersättningsskyldig för användaren eller annans förlust eller skada oavsett hur detta krav uppstått. DProv.se ansvarar inte i något fall för indirekta förluster, skador eller följdskador såsom utebliven vinst, besparing, uteblivna avtal och inte heller för förlust av data.

Behandling av personuppgifter

Användaren måste godkänna att lämnade uppgifter lagras enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL för att kunna registrera sig och utnyttja platformens tjänster. För att kunna ge kundens individuella användare tillgång till tjänsten måste kunden alltid säkerställa att samtycke till viss behandling av personuppgifter inhämtas av målsmän till omyndiga användare. Genom att användaren tar tjänsten i bruk bekräftas att målsmän godkänt sådan behandling av personuppgifter. På Tjänstens webbplats används även s.k. cookies. Cookies, som kan innehålla personinformation, används för att tjänsten och webbplatsen ska fungera ordentligt. DProv.se sparar följande uppgifter: Din e-postadress, när ditt konto skapades, när ditt konto går ut, när du senast loggade in, IP-adress vid senaste inloggning, hur du har betalat samt dina testresultat. Av säkerhetsskäl görs ditt lösenord vid registreringen oläsbart med hjälp av en kryptografisk hashfunktion. Inte ens en serveradministratör med full behörighet kan se vad du har för lösenord. På grund av möjligheten att förlänga kontots giltighetstid bevaras ditt användarkonto i 3 år efter din senaste inloggning. Därefter raderas uppgifterna. Om du vill få uppgifterna raderade tidigare kan du kontakta DProv.se via kontaktformuläret.

Avgifter och Betalningsvillkor

I enlighet med vad som från tid till annan anges på webbplatsen åligger det användaren att betala eventuella avgifter för tjänsterna.