Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Mittlinje eller körfältslinje

Mittlinje anger gränsen mellan körfält avseddaför färd i motsatta färdriktningar.Körfältslinje anger gränsen mellan körfältför färd i samma riktning. Markeringen harlängdförhållandet 1:3 eller 1:1 mellan dellinje...


Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.


Varningslinje och heldragen linje

Markeringen används där det inte är tillåtetför fordon som befinner sig på samma sida som denheldragna linjen att byta körfält.Markeringen kan även användas för att upplysa omen kommande heldragen linje på den sida...


Mittlinje och varningslinje

Markeringen används där det är olämpligt attöverskrida varningslinjen på grund avtrafikförhållandena. Markeringen kan ävenanvändas för att upplysa om en kommande heldragen linjepå den sida där varningslinjen finns.


Stopplinje

Markeringen anger var ett fordon skall stannas enligt ettvägmärke eller en trafiksignal.


Väjningslinje

Markeringen anger den linje som fordon inte bör passeranär föraren iakttar väjningsplikt.


Övergångsställe

Markeringen anger ett övergångsställe och ärutförd där märke B3,övergångsställe, är uppsatt.


Cykelöverfart


Farthinder

Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop ellerliknande.


Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

Markeringen anger att väjningsplikt eller stoppliktgäller längre fram i färdriktningen.


Körfältspilar

Markeringen anger, för närmaste korsning, lämpligfärdväg i markerat körfält. Ärkörfältet avgränsat med heldragenkörfältslinje skall förare följa den eller deriktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte...


Kantlinje

Markeringen anger en körbanas yttre gräns.Markeringen har längdförhållandet 1:2 mellandellinje och mellanrum.


Körfältsbyte

Markeringen anger att körfältsbyte snarast måsteske. Om markeringen är utförd mellan körfältför trafik i motsatta riktningar anger den att en heldragenlinje eller motsvarande finns längre fram ifärdriktningen.


Förbud mot att stanna och parkera

Markeringen anger förbud mot att stanna och parkera fordon ochär placerad i körbanans kant. Avvikelse frånfärg får inte ske.


Förbud mot att parkera

Markeringen anger förbud mot att parkera fordon och ärplacerad i körbanans kant. Markeringen anger ävenutsträckning av busshållplats. Markeringen harlängdförhållandet 1:1 mellan dellinje ochmellanrum. Avvikelse från...


Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

Markeringen används som förstärkning avmarkeringarna M21, förbud mot att stanna och parkera, och M22,förbud mot att parkera. Avvikelse från färgfår inte ske.


Uppställningsplats

Markeringen anger gränsen för uppställningsplatsför fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje.


Gång- och cykelpil

Markeringen visar lämplig färdväg förgående eller cyklande och förare av moped klass II.


Cykel

Markeringen visar bana eller lämplig färdvägför cyklande och förare av moped klass II.


Gående

Markeringen visar bana eller lämplig färdvägför gående.


Buss

Markeringen visar att körfältet är avsett förfordon i linjetrafik m.fl.


Hastighet

Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet.


Varningslinje

Varningslinje används för att informera om att linjenär olämplig att överskrida på grund avtrafikförhållandena. Markeringen anger gränsenmellan körfält avsedda för färd i motsattafärdriktningar.Markeringen har...


Vägnummer

Markeringen upplyser om vägnummer.


Ändamålsplats

Markeringen upplyser om en uppställningsplats som äravsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efterändamålet.


Stopp

Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen användstillsammans med märke B2, stopplikt, för attförstärka anvisningen.


Rörelsehindrad

Markeringen upplyser om uppställ-ningsplats endast förrörelsehindrade.


Information

Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av viktför trafikanten.


Ledlinje

Markeringen anger lämplig färdväg för trafik ikomplicerade korsningar. Markeringen används även i andrafall där det finns behov av ledning. Markeringen harlängdförhållandet 1:1 mellan dellinje ochmellanrum.


Cykelfältslinje

Markeringen anger gränsen mellan ett cykelfält och ettannat körfält. Markeringen harlängdförhållandet 1:1 mellan dellinje ochmellanrum.


Linje för fordon i linjetrafik med flera

Markeringen anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.


Reversibelt körfält

Markeringen avgränsar körfält som upplåtsför trafik omväxlande i den ena och i den andrafärdriktningen. Markeringen harlängdförhållandet 1:1 mellan dellinje ochmellanrum.


Heldragen linje

Heldragen linje anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 §eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276)eller föreskrifter meddelade med stöd av denförordningen är tillämpliga. Heldragen mittlinjeförekommer såväl...


Spärrområde

Markeringen anger ett område där fordon inte fårföras enligt 3 kap. 11 § trafikförordningen.Markeringen består av vinklade eller snedställda streckberoende på förhållandena på platsen. Del aveller hela området kan...