Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Vägsträckas längd

Tavlan anger början och slutet på envägsträcka.


Nedsatt hörsel

Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligtförekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.


Utsträckning

Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt ellerlodrätt, anger att angivelsen gäller på bådasidor av märket.Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar.Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar...


Riktning

Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. Tavlanär anpassad till förhållandena på platsen.


Flervägsväjning

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i enkorsning har väjningsplikt.


Flervägsstopp

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i enkorsning har stopplikt.


Vägars fortsättning i korsning

Tavlan anger en korsning där förare på en vägsom anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordonpå en väg som anges med brett streck. Symbolen äranpassad efter förhållandena på platsen.


Avgift

Tavlan anger att avgift skall betalas för parkering enligt dentaxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomateller motsvarande och att övriga villkor för parkeringsom anges där skall iakttas. För klockslag gäller...


Parkeringsskiva

Tavlan anger att tiden när parkering påbörjas skallanges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning.För klockslag gäller de närmare föreskrifternaför tavla T6, tidsangivelse.


Tillåten tid för parkering

Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering.


Boende

Tavlan anger att boende i ett område, med särskilttillstånd, får parkera enligt särskilda villkor.Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning ellermotsvarande


Avstånd

Tavlan anger avståndet till det som vägmärketavser.


Parkeringsbiljett

Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men attparkeringsbiljett skall användas vid parkering.


Uppställning av fordon

Tavlan anger hur fordon skall ställas upp på enparkeringsplats. Tavlan är anpassad efterförhållandena på platsen.


Text

Tavlan ger kompletterande anvisning som inte kan ges mednågon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa.


Tunnelkategori

Tavlan används under märke C9, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori.Klockslag kan anges på tavlan enligt de närmare föreskrifterna till tilläggstavla...


Laddplats

Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets...


Avstånd till stopplikt

Tavlan används endast under märke B1, väjningsplikt.


Fri bredd


Totalvikt

Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordonmed en totalvikt som överstiger det angivna värdet.


Tidsangivelse

Tavlan anger när angivelsen på vägmärketgäller. Används klockslag i kombination med andra villkoranger tavlan även när dessa villkor gäller. Svartaeller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardagföre sön- och...


Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Tavlan anger avvikelse från det märke som den äruppsatt undereller från 3 kap. 53 § 10 eller 54 §trafikförordningen (1998:1276).Den används under något av märkena C35,förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot...


Symboltavla

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan. Anges symbol S11, rörelsehindrade, på en tilläggstavla under märke E19, parkering,...


Nedsatt syn

Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligtförekommande. Tavlan har alltid gul bottenfärg.