Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Påbjuden körriktning

Märket anger att fordon endast får föras i pilenseller, där två pilar finns, i endera pilens riktning.Symbolen är anpassad efter förhållandena påplatsen.


Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller...


Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

Märket anger att påbjuden bana, körfält, väg eller led som märkts ut med något av märkena D4–D10 upphör. Märket behöver inte sättas upp om det ändå tydligt framgår att påbudet upphör. Andra symboler för...


Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

Märket anger påbjuden körriktning för trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt...


Påbjuden körbana

Märkena anger att fordon endast får förasförbi märket där pilen visar eller, därtvå pilar finns, där pilarna visar. Symbolen äranpassad efter förhållandena på platsen.


Cirkulationsplats


Påbjuden cykelbana

Om moped klass II inte får föras på banan angesdet på en tilläggstavla.


Påbjuden gångbana

Märket anger bana avsedd endast för gående.


Påbjuden gång- och cykelbana

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande.Om moped klass II inte får föras på banan angesdet på en tilläggstavla.


Påbjudna gång- och cykelbanor

Märket anger banor som är delade genom vägmarkering,skiljeremsa eller liknande i en del för gående och endel för cyklande. Symbolernas placering på märketanger vilken del av banan som är avsedd för gåenderespektive...


Påbjuden ridväg

Märket anger även att gångtrafik ärtillåten.


Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

Märket anger även att gångtrafik ärtillåten.