Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Orienteringstavla

Märket är en förberedande upplysning om korsning,cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskildaskäl kan upplysning om två korsningar anges påmärket.


Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats av betydelse förorienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan varainfogat i märket.


Vägnamn

Märket anger namn på en viss väg eller led.Avvikelse från färg får inte ske.


Vattendrag


Avståndstavla

Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn ellervägnummer kan vara infogade i märket.


Vägnummer

Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen1–499. Ett märke med streckad bård anger attvägen leder till den väg som vägvisas med det nummersom anges på märket.


Omledning

Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske


Minskning av antal körfält

Märket anger att antalet körfält minskar.Märket är anpassat efter förhållandenapå platsen. Märket används även somförberedande upplysning om att antalet körfältminskar. Avståndet anges då på entilläggstavla. Vid...


Körfältsindelning på sträcka

Märket anger körriktning i körfält. Märketär anpassat efter förhållandena på platsen.Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysiskavgränsning mellan motriktade körfält kan varainfogade i märket. Märket används...


Väganslutning med accelerationsfält

Märket är anpassat efter förhållandenapå platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kanmärket vara utfört med orange botten. I övrigtfår avvikelse från färg inte ske.


Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

Märket är en förberedande upplysning om att detär förbjudet att svänga i en korsning, men att enannan körriktning kan väljas.


Väganslutning med separat körfält

Märket är anpassat efter förhållandenapå platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kanmärket vara utfört med orange botten. I övrigtfår avvikelse från färg inte ske.


Körfältsindelning före korsning

Märket visar lämpligt körfält för fortsattfärd. Märket är anpassat tillförhållandena på platsen. Avvikelse frånfärg får inte ske.


Riksmärke

Märket anger gräns mot annat EU-land. Avvikelsefrån färg får inte ske.


Orienteringstavla för omledningsväg

Märket anger omledningsväg när ordinarie vägtillfälligt är avstängd. Avvikelse frånfärg får inte ske.


Färdriktning vid omledning

Märket anger färdriktning vid tillfällig omledningav trafik. Avvikelse från färg får inte ske.


Körfält upphör

Märket anger att ett körfält tillfälligtär avstängt och att ett annat körfält kananvändas i färdriktningen. Märket är anpassatefter förhållandena på platsen. Avvikelsefrån färg får inte ske.


Körfält avstängt

Märket anger att ett körfält tillfälligtär avstängt och att inget annat körfält ifärdriktningen kan användas. Märket är anpassatefter förhållandena på platsen. Avvikelsefrån färg får inte ske.


Trafikplatsnummer

Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kanvara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse frånfärg får inte ske.


Parkeringshus

Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om attdet finns lediga platser kan lämnas i anslutning tillmärket. Parkeringshusets namn får vara infogat imärket. Märket får infogas i ettlokaliseringsmärke för...


Infartsparkering

Märket anger parkeringsplats i anslutning tillkollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ avkollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsenfår meddela föreskrifter om vilka andra symboler somfår användas....


Tabellorienteringstavla

Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges.


Lokal slinga

Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kanvara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelsefrån färg får inte ske.


Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Märket anger lämplig väg eller förbifartför angivet fordonsslag eller trafikantgrupp. Symbolenpå märket anger vilken typ av fordonsslag ellertrafikantgrupp som avses. Avvikelse från färg fårinte ske.


Farligt gods

Märket anger rekommenderad färdväg för fordonmed last som omfattas av krav på märkning medorangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelatsmed stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.Avvikelse från...


Räddningsplats

Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten ellermotsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.


Avfartsorienteringstavla

Märket är en förberedande upplysning om avfart.Avståndsangivelsen på märket är anpassad tillförhållandena på platsen.


Vägvisare

Märket är uppsatt i anslutning till en korsning.Avståndet anges i hela kilometer.


Tabellvägvisare

Märket kan användas i stället för märkeF5, vägvisare, och är uppsatt på kort avståndföre en korsning, cirkulationsplats eller i utfartenfrån en cirkulationsplats.


Avfartsvisare

Märket är uppsatt där avfarten börjar.


Körfältsvägvisare

Märket anger det eller de körfält som ärlämpligt att använda för färd till målet.Märket är uppsatt över det eller dekörfält det avser. Körfältsvägvisare kanäven användas som förberedande upplysning om avfart.I...


Samlingsmärke för vägvisning

Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamtvägval och under klammerns spets anges det gemensammavägvalet. Avståndet till aktuell avfart eller korsningkan anges på en tilläggstavla.