Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Motorväg

Används märket som förberedande upplysning om att enmotorväg börjar anges avståndet på entilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ettlokaliseringsmärke.


Gångfartsområde upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändåtydligt framgår att gångfartsområdet upphör.


Rekommenderad lägre hastighet

Märket anger en vägsträcka eller ett områdedär särskilda åtgärder vidtagits ellerdär förhållandena är sådana att detär lämpligt att färdas med lägre hastighetän den högsta tillåtna. Den rekommenderadelägre...


Rekommenderad lägre hastighet upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändåtydligt framgår att sträckan upphör.


Rekommenderad högsta hastighet

Märket används endast som omställbartvägmärke och anger att förhållandenatillfälligt är sådana att det inte ärlämpligt att färdas med högre hastighet än densom anges på märket. Den angivna hastigheten äralltid...


Rekommenderad högsta hastighet upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändåtydligt framgår att de tillfälligaförhållandena upphört.


Sammanvävning

Märket upplyser om att två körfält ellerkörbanor löper samman till ett och att förarna skallanpassa sig till de nya förhållandena på platsenenligt bestämmelserna i 3 kap. 44 §trafikförordningen.


Enkelriktad trafik

Märket anger att fordonstrafiken på vägen ärenkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger atttrafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.


Återvändsväg

Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolenanpassas efter förhållandena på platsen och kanvara infogad i ett lokaliseringsmärke. Om genomfart med cykeloch moped klass II är möjlig anges det genom att symbolS8,...


Mötesplats


Parkering

Märket anger att parkering är tillåten på enparkeringsplats eller på en sträcka på den sida avvägen där vägmärket är uppsatt. Ärmärket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsenbörjar där märket har satts upp...


Motorväg upphör

Används märket som förberedande upplysning om att enmotorväg upphör anges avståndet på entilläggstavla. Märket används inte när enmotorväg övergår i motortrafikled.


Områdesmärke

Märket anger att ett område börjar med deförbud eller tillåtelser som anges meddet infogade märket. Avvikelser frånanvisningarna på märket kan angesgenom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kanäven infogas i...


Slut på område

Märket anger att ett område med förbud ellertillåtelser som angivits på märke E20,områdesmärke, upphör. Andra förbud ellertillåtelser kan anges påmärket. Transportstyrelsen får meddelaföreskrifter om vilka andra...


Busshållplats

Märket anger en hållplats för fordon i linjetrafikoch skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgårpå annat sätt. Trots bestämmelserna i 1 kap. 5§ kan uppgifter om busslinjer, bussföretag ochmotsvarande förekomma på...


Taxi

Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsenför en särskild uppställningsplats förtaxibilar.


Automatisk trafikövervakning

Märket anger att automatisk övervakning med kamera ellermotsvarande sker på en plats eller vägsträckaför övervakning av trafikregler, beskattning elleravgiftsbeläggning. Märket anger vidare attpersonuppgifter kan...


Betalväg

Märket anger att avgift eller särskild skatt skallbetalas vid färd på en viss väg eller inom ettvisst område.


Tunnel

Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelnsnamn kan anges på märket. Märket är upprepatefter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd angesdå på märket.


Nöduppställningsplats

Märket anger plats för uppställning av fordon vidhaveri, motorstopp eller liknande. Symbol för nödtelefonoch brandsläckare kan vara infogad i märket. Märketär utformat efter förhållandena på platsen.Används märket...


Nödutgång

Märket anger nödutgång för gående.


Utrymningsväg

Märket anger riktning och avstånd tillnödutgång eller motsvarande för gående.Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.


Motortrafikled

Används märket som förberedande upplysning om att enmotortrafikled börjar anges avståndet på entilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ettlokaliseringsmärke.


Motortrafikled upphör

Används märket som förberedande upplysning om att enmotortrafikled upphör anges avståndet på entilläggstavla. Märket används inte när enmotortrafikled övergår i motorväg.


Tättbebyggt område

Ortnamnet kan vara infogat i märket.


Tättbebyggt område upphör

Ortnamnet kan vara infogat i märket.


Gågata

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 §trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.Förbud mot att föra fordon som fårföras på gågata enligt 8 kap. 1 § andrastycket trafikförordningen anges på...


Gågata upphör

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändåtydligt framgår att gågatan upphör.


Gångfartsområde

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 §första stycket trafikförordningen ärtillämpliga.